Speaker Bios

Day 2

Ahmad, Aftab

Chachanidze, Guram

Chissano, Joaquim

Chyzhevsky, S.O.

El Sayegh, Sélim

Fagan, John

Hryliuk, S.M.

Krutov, Vasyl

Maksymenko, Sergiy

Naseemi, Mohd Khalid

Os’lodo, Vasiliy

Pachauri, Rajendra

Sychevsky, A.S.

Terniuk, Mykola

Tymoshenko, Olena

Volnyi, Oleksandr

Zghurovskyi, Myhailo